Verwijtbaarheidstoets Werkloosheidswet

De Centrale Raad van Beroep heeft zich in een zestal zaken voor het eerst uitgesproken over de betekenis van het per 1 oktober 2006 nieuw in werking getreden artikel 24, tweede lid, van de Werkloosheidswet.

Nieuw artikel 24 lid 2 WW
De werknemer is verwijtbaar werkloos geworden indien:
a. aan de werkloosheid een dringende reden ten grondslag ligt in de zin van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de werknemer terzake een verwijt kan worden gemaakt;
b. de dienstbetrekking is beëindigd door of op verzoek van de werknemer zonder dat aan de voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden, dat deze voortzetting redelijkerwijs niet van hem kon worden gevergd.

Met de wijziging van dit artikel heeft de wetgever de verwijtbaarheidstoets in de WW willen beperken teneinde de uitvoering van de WW te vereenvoudigen en, bezien vanuit WW-oogpunt, de zogenoemde pro forma procedures bij de kantonrechter overbodig te maken.

CRvB
De Centrale Raad oordeelde in één van de zaken dat in het geval de werknemer niet op staande voet is ontslagen of diens arbeidsovereenkomst niet wegens een dringende reden is ontbonden, kan er toch sprake kan zijn van verwijtbare werkloosheid als bedoeld in artikel 24, tweede lid, aanhef en onder a WW. Volgens de Centrale Raad is niet de ontslagroute die de werkgever heeft gekozen, maar de ontslagreden daarvoor bepalend. Voor de vraag of er een dringende reden voor ontslag is, moet een materiele beoordeling worden gemaakt. Daarbij zijn de artikelen 7:678 en 7:677 BW van belang. Dit zijn de artikelen die zien op een ontslag op staande voet.

Door deze uitspraak is de verwijtbaarheidstoets voor het eerst door de Centrale Raad beoordeeld en meteen ook genuanceerd. Dit is voor de rechtspraktijk van belang, met name daar waar werknemers geadviseerd worden in het kader van een voorgenomen ontslag. Werknemers zullen zich vooraf ervan moeten vergewissen of zij – in een voorkomend geval – recht hebben op WW. De inhoudelijke toest is daarbij belangrijker dan die van de gekozen procedure.

Alle zes de uitspraken zijn terug te vinden op www.rechtspraak.nl. De belangrijkste wordt door hier te klikken weergegeven.

Beroepsorganisaties

Nederlandse Orde van Advocaten
Raad voor Rechtsbijstand

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *